imagini

Burse

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative acordă, la cerere, conform prevederilor legale, următoarele burse:

  • Bursă de performanţă ştiinţifică – din alocaţii bugetare şi/sau venituri proprii ale universităţii;
  • Bursă de performanţă „Meritul Olimpic” - din bugetul MECTS;
  • Bursă de merit – alocaţii bugetare;
  • Bursă de studiu – alocaţii bugetare;
  • Burse de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural – din bugetul MECTS;
  • Bursă socială – alocaţii bugetare;
  • Bursă ocazională de ajutor social – alocaţii bugetare;
  • Bursă specială SNSPA – din fonduri proprii ale universităţii/structurilor academice.

Beneficiarii burselor acordate de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative sunt studenţii SNSPA, cetăţeni români, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, la învăţământul universitar nivel licenţă şi masterat, cursuri de zi, şcolarizaţi în regim bugetat şi cu taxă.

Condiţia de obţinere a unei burse acordată de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, indiferent de categorie, este ca studentul să fie integralist.

Se consideră integralist studentul care nu are nicio restanţă la momentul depunerii cererii de bursă. În stabilirea repartizării burselor se va ţine cont de media din momentul depunerii cererii (se va ţine cont de sesiunea de restanţe şi măriri dacă aceasta a avut loc). Media luată în calcul pentru acordarea bursei în anul I, semestrul I – studii universitare de licenţă şi masterat, este cea obţinută la examenul de admitere în ciclul respectiv. În acordarea bursei pentru semestrul I al anului universitar, cu excepţia situaţiilor menţionate la alineatul 3, media luată în calcul este cea din anului universitar anterior, iar pentru semestrul II se va ţine cont de media obţinută în sesiunea de la finalul semestrului I.

Un student poate beneficia, pe parcursul unui semestru universitar, de o singură categorie de bursă. Prin excepţie, studenţilor olimpici internaţionali recompensaţi cu bursele de performanţă „Meritul Olimpic”, beneficiarii suportului financiar ERASMUS sau ai altor programe similare şi cei care primesc burse sociale ocazionale (pentru îmbrăcăminte, maternitate sau în caz de deces) pot cumula aceste forme de sprijin şi cu alte tipuri de burse acordate de universitate.

Pentru mai multe detalii, consultaţi Regulamentul privind acordarea burselor in SNSPA (aprobat prin Hotararea Senatului nr. 13/18.02.2015)

In Facultatea de Administratie Publica, activeaza Comisia pentru acordarea burselor studenţeşti, a cărei componenţă este: Conf.univ.dr. Andrada GEORGESCU, Lect.univ.dr. Gabriela VARIA, Lect.univ.dr. Anca MOŢ, Şerban Nicolae SIMION (student), Adriana Cosmina RADU (studenta).

Calendarul depunerii dosarelor de solicitare a bursei in Facultatea de Administratie Publica

(februarie 2014)

Lista studentilor beneficiari ai bursei sociale (martie 2014)

Lista studentilor beneficiari ai bursei de merit (martie 2014)

Lista studentilor beneficiari ai bursei de studiu (martie 2014)

Pentru detalii suplimentare privind bursele SNSPA si organizarea la nivelul Facultatii de Administratie Publica, va rugam sa contactati COMISIA DE BURSE: email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.