Centrul ID-IFR

cd

 

Centrului pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (ID-IFR) are obiectivele și misiunea în concordanţă cu cea a domeniului ştiinţelor administrative la nivel naţional şi european, și anume: de a oferi tuturor studenţilor o experienţă academică de calitate şi de a-i sprjini să-şi dezvolte abilităţi de soluţionare a problemelor în medii sociale, politice, economice şi tehnologice în continuă schimbare.

 

Centrul ID-IFR urmăreşte pregătirea viitorilor absolvenţi care:

 • să deţină cunoştinţe fundamentale şi de specialitate în domeniul administraţiei publice şi să le utilizeze în analiza şi evaluarea corectă şi concretă a diferitelor situaţii, procese şi comportamente organizaţionale;
 • să integreze informaţiile acumulate la activitățile de tutorat și seminar, precum și să aplice principiile de organizare şi funcţionare a sistemului public pentru identificarea soluţiilor optime la problemele întâmpinate;
 • să folosească instrumentarul metodologic, tehnicile analitice şi gândirea critică pentru a scrie proiecte, elabora documente de poziţie şi evalua politici publice;
 • să-şi dezvolte capacitatea de lucru în echipă şi de gestiune a situaţiilor conflictuale sau de criză;
 • să deţină abilităţi de comunicare verbală şi scrisă, în cel puţin o limbă de circulaţie europeană, pe care să le pună în valoare în mediul organizaţional;
 • să conducă în mod eficient echipe de lucru şi să respecte codul etic şi deontologic al funcţiei deţinute;
 • să fie responsabili social şi să înţeleagă impactul pe care îl au entitățile publice în organizarea şi dezvoltarea comunităţilor.

Centrul asigură accesul studenţilor înscrişi în programul de studii universitare de licență (e-Licență) sau programele de studii de masterat (e-Masterat) acces la servicii suport specifice, precum: asistenţă la înscriere, facilităţi financiare, asistenţă educaţională, livrarea resurselor de învăţare, acces la mijloace de comunicare și consiliere profesională, suport tutorial adecvat, examinare corectă şi asigurarea înregistrărilor privind rezultatele obţinute, dar şi un sistem adecvat de rezolvare operativă a sesizărilor şi solicitărilor studenţilor înscrişi la ID-IFR.

Centrul asigură asistenţă educaţională online tututor celor interesaţi, prin sistemul propriu de tutorat. Tutorii sunt cadre didactice care îndrumă studenţii pe parcursul unui program de instruire. Îndrumarea studenţilor se realizează individual şi în grup, prin întâlniri directe şi prin intermediul campusului virtual (e-Campus), urmărind direcţionarea studiului şi evaluarea periodică a parcursului academic. Astfel, pentru fiecare disciplină din planul de învățământ există un suport de curs online şi materiale bibliografice disponibile online sau letric. Pentru facilitarea accesului studenţilor la serviciile universitare anual se elaborează Ghidul studentului la e-Licență și e-Masterat, iar activitățile didactice sunt programate conform Calendarul semestrial de activități.

Structura organizaţională a Centrului ID-IFR este următoarea:

 • Director Centrul ID-IFR (Prodecan);
 • Compartiment de asistenţă didactică şi consiliere profesională;
 • Compartimentul de TI;
 • Compartiment secretariat şi gestiune şcolaritate;
 • Compartiment administrativ format din responsabil financiar şi administrator de facultate.

Programe oferite în cadrul Centrului ID-IFR

Studii universitare de licență:

Specializarea: Administrație Publică

Durata: 3 ani (6 semestre, 180 ECTS)

Forma de învățământ: la distanță (ID sau e-Licență)

Limba de studiu: română.

Studii universitare de masterat:

Domeniul: Științe administrative

Specializările:

Managementul sectorului public

Puterea executivă și administrația publică

Studii administrative europene

Spațiul public european

Durata: 2 ani (4 semestre, 120 ECTS)

Forma de învățământ: cu frecvență redusă (IFR sau e-Masterat)

Limba de studiu: română.