Managementul datelor cu caracter personal în sectorul public

TIPUL PROGRAMULUI: Program postuniversitar de educație permanentă de perfecționare

 

NUMARUL DE ÎNREGISTRARE AFERENT REGISTRULUI NAȚIONAL AL PROGRAMELOR POSTUNIVERSITARE DE LA ANC: 20

 

DURATA PROGRAMULUI POSTUNIVERSITAR: 20 ore

 

SCURTĂ DESCRIERE A PROGRAMULUI:

Acest program vizează analiza, interpretarea și aplicarea legislației din domeniu, prezentarea modului de gestiune și prelucrare a datelor personale ale angajaților față de riscuri interne și externe, respectiv partea de raportare și capacitatea de a oferi informații la cerere, dar și promovarea și dezvoltarea unei culturi privind standardele de protecție și securitate specifice organizațiilor publice adaptate cerințelor societății. 

Pentru descrierea completă a programului apăsați aici.

CALENDAR:

• Înscrieri: 27 mai - 12 iulie 2024
• Desfășurare cursuri (online): 19 - 21 iulie 2024
• Examen absolvire (fizic - sediul SNSPA, B-dul Expoziției nr. 30A): 28 iulie 2024

ÎNSCRIERE - ACTE NECESARE

  • fişa de înscriere (aici);
  • diploma de licenţă sau echivalentă (copie scanată cu numele în clar, mențiunea „conform cu originalul” și semnătura olografă);
  • certificatul de naştere (copie scanată cu numele în clar, mențiunea „conform cu originalul” și semnătura olografă);
  • certificatul de căsătorie, în cazul candidaţilor care, după căsătorie, şi-au schimbat numele (copie scanată cu numele în clar, mențiunea „conform cu originalul” și semnătura olografă);
  • copie a actului de identitate;
  • adeverinţă medicală tip, eliberată de către cabinetul medical sau de medicul de familie, în care se menționează apt(ă) pentru profilul la care se candidează;
  • chitanţa care atestă plata taxei de şcolarizare (900 lei).

Plata se face în contul SNSPA - Facultatea de Administrație Publică: RO 38 BRDE 445 SV 19964904450.

Admiterea la curs se face în baza dosarului.

Actele scanate se vor transmite la adresa exedu@administratiepublica.eu cu subiectul "Inscriere curs Managementul datelor cu caracter personal" şi se vor verifica ulterior pentru confomitate cu originalul.

Persoana de contact:

Eduard Morar, secretar – tel. 0722.260.752.

Program secretariat:

Luni-Joi: 9:00-16:00

Vineri: 9:00-13:00

Sala: 612 (Bd. Expoziției nr. 30 A, et. 6) 

 

DIPLOMA OBȚINUTĂ (FINALITATE)

Programul se va finaliza cu un examen de absolvire care constă în susținerea proiectului final, proiect care este elaborat sub îndrumarea lectorilor.

În urma examenului de absolvire veți primi certificat de absolvire eliberat de Ministerul Educației. Nivelul de certificare este 6.

Rezultate ale învățării: Absolventul(a) poate analiza, interpreta și aplica legislația din domeniu în vederea gestionării datelor cu caracter personal, secret de serviciu și strict secret în sectorul public; Absolventul(a) poate utiliza metode de gestiune și de prelucrare a datelor personale ale angajaților din sectorul public față de riscuri interne și externe; Absolventul(a) are capacitatea de dezvoltare și implementare a unei culturi organizaționale privind standardele de protecție și securitate a datelor; Absolventul(a) are capacitatea de a transfera date în condiții de siguranță la nivel național și internațional; Absolventul(a) poate utiliza baze de date și sisteme de informații. securizate. 

Cunoștințe/deprinderi/abilități/autonomie și responsabilitate: Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale; Utilizarea de sisteme informatice şi platforme online moderne.

NUMĂR DE CREDITE ECTS:

4 ECTS din care 2 din nr. de ore de activitate didactică față în față și 2 din elaborarea lucrării de absolvire 

PROFESORI

 

E. MarinicăClaudia Elena Marinică - Este lector universitar doctor în cadrul Departamentului de Drept al Facultății de Administrație Publică din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Domeniile sale de expertiză includ dreptul european, administrația, justiția europeană și dreptul internațional al drepturilor omului, ramuri interdisicplinare ale dreptului și științelor administrative. Cercetările sale s-au concentrat în principal pe  domeniul științelor administrative și dreptului, în special dreptul european, drepturile omului și dreptul public.

 

C. GiulescuCătălin Giulescu - Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal în Ministerul Afacerilor Interne (2009-2017). Cu o experiență de mai mult de 18 ani în domeniul protecției datelor cu caracter personal, a coordonat echipa MAI care a reprezentat RO în cadrul negocierilor tehnice a GDPR si a Directivei UE 2016/ 680 (2012 - 2016). A reprezentat România în cadrul Grupului de experți organizat de Comisia Europeană pentru asigurarea aplicării unitare a GDPR si transpunerii conforme a Directivei UE 2016/680 (2016-2017). A coordonat (2016-2017) elaborarea proiectelor de acte normative care asigură transpunerea Directivei UE 2016/680 și  aplicarea deplină a dispozițiilor GDPR”.

 

 

GRUP ȚINTĂ VIZAT

Personalul din autorități publice centrale, autorități publice locale, structuri asociative ale administrației publice locale, organizații non-guvernamentale, organizații multi-naționale.

 

Ocupație vizată (conform COR): Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal - cod COR 242231

Cursul oferă competențe și pentru funcționari publici, personal contractual, demnitari din administrația publică centrală și locală responsabili în cadrul organizației de respectarea regulilor privind protecția datelor personale și care intră în contact cu datele personale.