Curricula

Grup țintă|Ocupații vizate|Curricula|Profesori|Costuri|Înscriere|Finalizare|

Durata: 188 de ore (aproximativ 4 luni)
Nr. de credite transferabile: 20 ECTS (din care 15 ECTS din numărul orelor de activitate și 5 din elaborarea lucrării de absolvire)
Forma de învățământ: cu frecvenţă (ZI)
Structura (discipline studiate):

  • Managementul timpului
  • Management de proiect şi surse de finanţare
  • Proceduri de achiziţii publice şi private. Reglementări și Elemente de E – procurement
  • Strategii de ofertare. Practici anticoncurențiale
  • Contractele de achiziţii: operaţionalizare şi monitorizare
  • Contencios administrativ în achiziţii publice şi mecanisme antifraudă
  • Auditarea proceselor de achiziție
  • Investiţii publice, concesiuni şi parteneriat public-privat

Programul Managementul achiziţiilor, prin curricula propusă, îşi propune să abordeze de o manieră interdisciplinară atât noile modificări legislative privind achiziţiile publice aplicabile autorităţilor contractante (Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor), precum şi noile reglementări aplicabile beneficiarilor privaţi (Ordinul 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene) implicaţi în procesul de absorbţie al fondurilor europene.