Cercetarea în Facultate

cercetare

COMUNITATE INCLUZIVĂ

Cercetarea in instituțiile de învățământ superior include toți membrii comunității academice: profesori, studenți, doctoranzi, practicieni cu interese de cercetare. 

La nivelul SNSPA, Facultatea de Administrație Publica este unul dintre cei mai mari furnizori de cercetare, fapt evidențiat de rapoartele ARACIS si evaluările instituționale (in vederea ierarhizării instituțiilor de învățământ superior). 

Studenții Facultății de Administrație Publica sunt implicați in clustere de cercetare fie formal, prin Proiectele de cercetare incluse in planurile de învățământ ale formelor de pregătire (licența si masterat), fie informal, prin activitățile grupurilor de cercetare studențești, competițiile de cercetare (de ex. APEX - Competiția "Excelenta in administrația publica") sau proiectele derulate in parteneriat cu alte instituții publice sau private (de ex. Competiția "Viitorul Uniunii Europene" realizata in parteneriat cu Casa Europei, Cluj-Napoca).

Cadrele didactice ale Facultății de Administrație Publica participa in proiectele de cercetare finanțate de SNSPA (de ex. Granturile pentru tineri cercetători, 2013), organizații naţionale (de ex. UEFISCDI) sau internaţionale (de ex. Uniunea Europeana, prin Jean Monet Action). 

STRATEGIA DE CERCETARE

Pentru Facultatea de Administrație Publica, cercetarea științifica in domeniul științelor administrative reprezintă o prioritate. Facultatea urmărește dezvoltarea si consolidarea contribuțiilor individuale si colective, ale studenților si cadrelor didactice, in promovarea cunoașterii in spațiul administrativ contemporan.

In acest context au fost definite următoarele direcții de acțiune:

  • Identificarea si inițierea de colaborări in Spațiul European al Cercetării in scopul promovării de propuneri de cercetare si atragere de fonduri;
  • Derularea programelor internaţionale si dezvoltarea colaborării educaționale si ştiinţifice cu organizații partenere din Europa, SUA si alte spatii geografice;
  • Încurajarea parteneriatelor de cercetare cu organizații publice si private, in vederea promovării produselor ştiinţifice ale Facultății, a susținerii activității de cercetare si a integrării cercetării in structurile naţionale si internaţionale;
  • Dezvoltarea Scolii Doctorale in Științe Administrative, integrarea acesteia in structuri de cercetare de excelenta si studii interdisciplinare, promovarea mecanismelor de cotutela naţională si internaționalele;
  • Reorganizarea ofertei educaționale a Facultății in vederea promovării programelor de studiu cu predare in limba străină (engleza, franceza, spaniola) si intensificarea antrenării studenților si a doctoranzilor in activitatea de cercetare științifica;
  • Stimularea implicării corpului profesoral si a comunității studențești din Facultatea de Administrație Publica in rețele internaţionale de cercetare in domeniul științelor administrative;
  • Dezvoltarea activității Centrelor de cercetare din Facultatea de Administrație Publica si încurajarea publicării rezultatelor acestora;
  • Valorificarea in predare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice realizate in facultate pentru creșterea atractivității programelor educaționale;
  • Creșterea vizibilității cercetării ştiinţifice către mediile si stake-holderii interesați prin prezentarea rezultatelor cercetării in cadrul unor conferinţe naţionale si internaționale de impact, workshop-uri, mese rotunde, ateliere etc.
  • Diseminarea rezultatelor cercetărilor către un public larg prin publicare in reviste “open acces” indexate ISI Thomson si in alte baze de date, precum si publicarea de lucrări la edituri consacrate.

IN SPRIJINUL CERCETĂRII 

La nivelul Facultății de Administrație Publica își desfășoară activitatea mai multe grupuri de lucru si comisii interdepartamentale, menite sa sprijine dezvoltarea cercetării si respectarea valorilor academice asociate excelentei in cercetare. Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calității si Comisia de Etica si Disciplina reconfirma dorința de a face din Facultatea de Administrație Publica o componenta importanta in ansamblul care definește Scoală Naţională de Studii Politice si Administrative ca Scoală de Guvernare pe plan naţional si internaţional