Integritate Publică și Politici Anticorupție

integritate

Învață despre integritate publică, politici antifraudă și anticorupție într-un program de master creat din iniţiativa Facultăţii de Administraţie Publică din SNSPA, cu aportul Transparency International România!

Integritate publică şi politici anticorupţie este un program de master creat pentru a răspunde unei provocări emergente pe piaţa muncii din România, dar deja consacrată în spaţiul vest-european, având o puternică orientare aplicativă şi de dezvoltare personală şi profesională. Pregătirea specialiştilor în domeniul politicilor de conformitate are în vedere dezvoltarea de abilităţi şi competenţe în domeniul integrităţii publice, a politicilor antifraudă şi anticorupţie, astfel încât aceştia să asigure funcţiunile cheie la nivelul organizațiilor publice şi private de securizare împotriva vulnerabilităţilor şi de asistenţă şi promovare a măsurilor de evitare a vulnerabilităţilor în domeniul integrităţii publice, a politicilor antifraudă şi anticorupţie. Programul a fost acreditat de ARACIS în anul 2015.

Programul se adresează cu precădere, fără a fi limitativ, absolvenţilor de ştiinţe administrative, ştiinţe juridice şi ştiinţe economice în completarea ciclului I în sistemul Bologna.Totodată sunt încurajate să participe la program şi persoanele din administraţia publică care au atribuţii de consilieri de etică, de control managerial intern, audit şi control, precum şi persoanele din sectorul privat, cu precădere din companiile medii şi mari, listate la bursă sau societăţile de utilităţi, care îşi desfăşoară activitatea în compartimentele de conformitate, audit, control intern, corporate public affairs sau managementul calităţii.

COMPETENȚE SPECIFICE

 • Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale privind politicile anticorupţie;
 • Cunoaşterea şi aplicarea dispoziţiilor legale incidente în prevenirea şi combaterea corupţiei;
 • Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii a unor mesaje structurate referitoare la o problemă privind planificarea strategică şi politicile anticorupţie;
 • Identificarea şi soluţionarea problemelor de aplicarea a bunelor practici în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei;
 • Identificarea contextului organizaţional în care se aplică măsurile din planurile de evitare a fraudelor şi corupţiei la nivelul organizaţiei;
 • Gestionarea problemelor privind reformele anticorupţie dedicate agenţilor economici şi instituţiilor publice;
 • Identificarea, analizarea, explicarea problemelor de corupție ivite în procesul de globalizare;
 • Cunoașterea limitelor juridice naționale și supranaționale privind politicile anticorupţie;
 • Organizarea cadrului logic în materia planificării strategice în combaterea fraudelor şi a corupţiei.

ADECVARE LA PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ

Pentru Facultatea de Administrație Publică, inserția absolvenților pe piața forței de muncă reprezintă o preocupare continuă.

Studiile în cadrul Facultății de Administrație Publică urmăresc să ajute studenții:

 • să identifice şi să soluţioneze problemele de aplicarea a legislaţiei, principiilor şi bunelor practici în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei
 • să identifice contextul organizaţional în care se aplică masurile din planurile de evitare a fraudelor şi corupţiei la nivelul organizaţiei
 • să cerceteze limitele juridice naționale și supranaționale privind politicile anticorupţie
 • să gestioneze problemele privind reformele anticorupţie dedicate agenţilor economici şi instituţiilor publice, inclusiv cele generate în procesul de globalizare
 • să organizeze cadrul logic în materia planificării strategice în combaterea fraudelor şi a corupţiei şi dezvoltarea capacităţii de alocare eficientă a resurselor, comportament optimizator şi adoptarea de decizii într-un context previzibil
 • să analizeze problemele financiare cu care se confruntă instituţiile publice, în sensul găsirii căilor de soluţionare pentru finanţarea politicilor anticorupţie

Pregătirea pune accent pe transdisciplinaritate şi include discipline specifice dreptului, managementului, economiei şi comunicării pentru a asigura o acoperire 360% a competenţelor de care specialiştii nou formaţi vor avea nevoie pe piaţa muncii. Totodată aceasta le va permite specialiştilor în domeniul politicilor de conformitate să aibă un rol integrator în îndeplinirea funcţiunii lor şi să conlucreze cu alte compartimente şi funcţiuni la nivelul organizaţiilor publice şi private.

Absolvenții Facultății de Administrație Publică pot lucra în: autorități și instituții publice naționale și europene (ministere, primării, prefecturi, Parlament, instituțiile Uniunii Europene), organizații naționale și multi-naționale, întreprinderi mijlocii, companii cu capital de stat sau regii autonome, organizații non-guvernamentale și non-profit, școli, licee, universități, centre de educație a adulților.

SPECIALIZAREA "INTEGRITATE PUBLICĂ ȘI POLITICI ANTICORUPȚIE"

Durata: 2 ani (4 semestre, 120 ECTS)

Forma de învățământ: cu frecvenţă (ZI)

Limba de studiu: română

Structura (disciplinele studiate):

ANUL 1 (60 credite)

Semestrul I: Sisteme administrative comparate; Drepturile fundamentale la transparență şi bună administrare; Metodologii de analiză a corupţiei; Acorduri şi obligaţii internaţionale de combatere a corupţiei; Structuri antifraudă și anticorupție.

Semestrul al II-lea: Legalitate, planificare strategică şi politici anticorupție; Politici de conformitate anticorupție; Monitorizarea și evaluarea programelor anticorupție; Analiza economică a corupţiei.

ANUL 2 (60 credite)

Semestrul I: Finanțarea instituțiilor publice; Standarde europene în asigurarea integrităţii publice; Promovarea integrităţii publice în cadrul organizaţiei; Guvernanță și Control intern managerial;  Cercetare științifică în științe administrative.

Semestrul al II-lea: Etică și integritate academică; Răspunderea instituţională şi riscurile patrimoniale şi comerciale pentru corupţie; Răspunderea individuală pentru corupţie; Practică de specialitate; Stagiu de elaborare a lucratii de disertație.