Curricula

Grup țintă|Ocupații vizate|Curriculum|Profesori|Costuri|Înscriere|Finalizare| 

PROGRAM POSTUNIVERSITAR:

AUDIT INTERN ȘI GUVERNANȚĂ

4 luni

(180 ore)

Nr. de credite transferabile: 21 ECTS (din care 16 ECTS din numărul orelor de activitate și 5 din susținerea examenului de absolvire)
Forma de învățământ: cu frecvenţă redusă (IFR)

CURSURI (module studiate):

·         Guvernanța corporativă. Aplicații practice pentru sectorul public;

·         Managementul riscurilor și control intern managerial;

·         Standarde, proceduri și tehnici de audit intern;

·         Auditul și evaluarea financiară a proiectelor europene;

·         Managementul performanței;

·         Management strategic organizațional;

·         Gestiunea contabilă și administrarea finanțelor publice;

·         Guvernanța digitală și securitatea informațiilor;

·         Guvernanță publică, stat de drept și conformitate administrativă.

 Scopul programului este acela de a dobândi rezultate care vizează dezvoltarea și aprofundarea cunoștințelor profesionale într-o manieră interdisciplinară și oferirea suportului practic și metodologic necesar desfășurării activităților curente din cadrul entităților publice și private.

 Pe lângă nevoile sociale şi economice, instituțiile publice sunt supuse şi cerințelor şi constrângerilor legale, mult mai stricte decât în cazul entităţilor private. În aceste condiţii, este necesară înţelegerea în amănunt a relaţiilor extra şi intrainstituţionale precum şi a celorlalte aspecte de raţiune practică din cadrul şi din jurul acestor instituţii.

 Pornind de la reglementările în vigoare în domeniul auditului și guvernanței, recomandările formulate prin standardele internaționale de audit și cerințele Ministerului Finanțelor Publice, programul contribuie la formarea și dezvoltarea profesională continuă a experților în domeniul auditului intern și guvernanței, cu mențiunea că atât activitatea de audit intern, cât și sistemul de guvernanță în sectorul public sunt reglementate la nivel național prin:

Ø Legea 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările ulterioare și HG 1086/2013 Norme generale metodologice de exercitare a activității de audit public intern;

Ø Ordonanța de urgență 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare;

Ø Ordinul SGG 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.