Descriere Completa

Programul Managementul datelor cu caracter personal în sectorul public oferă cadrul necesar pentru cunoașterea și înțelegerea cerințelor de confidențialitate și a celor privind protecția datelor cu caracter personal în sectorul public, în special ale aspectelor-cheie care privesc legislația  privind protecția datelor cu caracter personal conform Regulamentului  (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Programul abordează nevoia de securitate și confidențialitate a datelor în cadrul organizațiilor publice/private prin oferirea de informații teoretice și abordări practice relevante participanților, care pot parcurge astfel cadrul complex al acestor cerințe pentru a proteja interesele organizației, inclusiv pe cele personale.  Scopul programului este acela ca participanții să dobândească cunoștințe de specialitate care vizează dezvoltarea și aprofundarea cunoștințelor profesionale în domeniul protecției datelor cu caracter personal, într-o manieră interdisciplinară, necesară pentru desfășurarea activității în sectorul public, dezvoltarea de abilități necesare implementării în sectorul public și evaluării în mod critic a RGPD. Programul urmărește și oferirea de suport practic și metodologic necesar desfășurării activităților curente din cadrul sectorului public și privat, în identificarea de soluții pentru problemele legale și practice asociate cu colectarea, utilizarea și păstrarea datelor cu caracter personal. Programul este destinat, în principal, fiecărui participant care își desfășoară activitatea în domeniul protecției datelor cu caracter personal în sectorul public, pe diferite niveluri (ex. angajați în sectorul public, responsabili cu protecția datelor - DPO), dar și altor categorii de persoane care folosesc datele personale la locul de muncă.  Obiectivul general al programului postuniversitar privește cunoașterea, înțelegerea și dobândirea de cunoștințe de specialitate privind protecția datelor cu caracter personal conform Regulamentului  (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE în sectorul public (RGPD). La finalul programului participanții:
- vor dezvolta o înțelegere a rolului pe care îl joacă legislația privind protecția datelor și confidențialitatea acestora în relațiile dintre cetățeni, sectorul public și organizațiile private,
- vor putea reflecta asupra problemelor etice și juridice care pot apărea în consecință, cu identificarea de soluții adecvate și, totodată,
- vor putea aplica diferite concepte și teorii referitoare la îmbunătățirea eficienței autorităților și organismelor publice și a persoanelor din cadrul acestora.    
Programul de studii postuniversitare se finalizează cu un examen de absolvire care va consta în susținerea unui proiect.
Absolvenţii programului vor primi un Certificat de Absolvire, însoţit de un supliment descriptiv care conţine situaţia şcolară, durata în ore a programului, numărul de credite transferabile acumulate, calificarea universitară, competenţele vizate de programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă.