Desemnarea decanilor şi prodecanilor din cadrul SNSPA

Senatul Școlii Naționale de Studii politice și Administrative (SNSPA) a aprobat calendarul și metodologia privind desemnarea decanilor, directorului departamentului asimilat unei facultăți şi prodecanilor, pentru mandatul 2024-2029.

 

Candidaturile se depun personal la Rectoratul SNSPA sau prin e-mail la adresa alegeri2023@snspa.ro, în perioada 18 – 20 martie 2024. Mai multe detalii, privind calendarul și dosarul de candidatură, aici.

 

Etapa I: Avizarea candidaturilor în cadrul facultăților

Pentru participarea la concursul public, organizat pentru selectarea decanilor/directorilor departamentului asimilat unei facultăți, se vor audia candidaţii în faţa consiliului structurii academice pentru care candidează.

În perioada 21 – 22 martie 2024, vor fi organizate sedințele Consiliilor facultăților pentru acordarea avizului candidaţilor care doresc să se înscrie la concursul public organizat de Rector pentru selectarea decanilor.

Candidaţii care au obţinut majoritatea simplă din numărul de voturi valabil exprimate primesc din partea Consiliului facultăţii/departamentului asimilat unei facultăți avizul pentru înscrierea la concursul public pentru ocuparea funcției de decan/director al departamentului asimilat unei facultăți. Rezultatul se publică pe website-ul snspa.ro.

Rectoratul va transmite către Direcția Juridic dosarele candidaților avizați de către Consiliile facultăților/departamentului asimilat unei facultăți, în vederea obținerii avizului de legalitate.

 

Etapa II. Desfășurarea concursului

În cazul în care la şedinţa Consiliului Facultății /departamentului asimilat unei facultăți, nu sunt avizate cel puţin două candidaturi, concursul public nu poate fi organizat, conform art. 131 alin. (9) pct.(b) din Legea învățământului superior nr. 199/2023 cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada 1 – 5 aprilie 2024, Comisia de concurs va evalua dosarele candidaţilor care au primit avizul consiliilor şi va organiza interviurile.

Comisia de concurs, numită de rectorul SNSPA, ca urmare a propunerilor Consiliilor facultăților/departamentului asimilat unei facultăți, este formată din 3-5 membri din universitate sau din afara instituției, care se bucură de prestigiu academic şi care au experienţă în managementul academic.

Pentru fiecare funcţie de decan/ director al departamentului asimilat unei facultăți va fi selectat candidatul care, în urma evaluării dosarului de către Comisie întruneşte cel mai mare număr de puncte, dar nu mai puțin de un total de 80 puncte și minimum 15 puncte pentru fiecare criteriu de selecție. Rezultatele îndeplinirii criteriilor de selecție se fac publice în termen de 24 ore pe pagina web a SNSPA. Candidaţii care au îndeplinit și aceste criterii de selecție vor intra la proba interviului, conform datelor stabilite în calendarul de concurs aprobat de Consiliul de Administrație.

Interviurile candidațiilor se vor desfășura cu prezență fizică în fața Comisiei de concurs.

Pentru fiecare funcţie de decan decan/director al departamentului asimilat unei facultăți este selectat candidatul care, în urma evaluării dosarului de către comisie și a susținerii interviului, întruneşte cel mai mare număr de puncte.

 

Rezultatele concursului se vor publica, pe website-ul universității, snspa.ro, luni, 8 aprilie 2024.

 

După preluarea mandatului, decanii/directorului departamentului asimilat unei facultăți desemnează prodecani, după consultarea Consiliilor facultăţilor/ departamentului asimilat unei facultăți și transmit propunerile rectorului.

 

Facultatea de Administrație Publică– Candidați

Conf. univ. dr. Teodora Bițoiu

Program managerial | Curriculum Vitae

 

Conf. univ. dr. Diana-Camelia Iancu

Program managerialCurriculum Vitae

 

Ședinţele Consiliilor facultăţilor/departamentului asimilat unei facultăți, în vederea avizării candidaturilor pentru înscrierea la concursul public organizat de rector pentru selectarea decanilor/directorului departamentului asimilat unei facultăți se vor desfășura astfel:

 • Facultatea de Administrație Publică: Joi, 21 martie 2024, ora 11:00

Metodologie privind desemnarea decanilor, directorului departamentului asimilat unei facultăți şi prodecanilor poate fi consultată aici.

 

Calendarul privind derularea procedurilor de ocupare a funcțiilor de decan/director department asimilat unei facultăți și prodecan:

8 – 15 martie 2024

Campania de informare privind modalitatea de ocupare a funcţiilor de decan

18 – 20 martie 2024 10:00 – 15:30 

Depunerea candidaturilor pentru funcțiile de decan Candidaturile se depun personal la Rectoratul SNSPA sau prin e – mail la adresa alegeri2023@snspa.ro.În ultima zi de înscriere se va transmite către fiecare structură lista cu candidaturile primite și se vor afișa pe website – ul SNSPA

21 – 22 martie 2024 

AVIZARE Ședința consiliilor facultăților pentru acordarea avizului candidaţilor care doresc să se înscrie la concursul public organizat de rector pentru selectarea decanilor

25 – 26 martie 2024

Perioadă contestații privind procedura de defășurare a procesului de avizare la nivelul consiliilor facultăților

27 martie 2024

Soluționarea eventuale contestații referitoare la proceduri

28 – 29 martie 2024 

Obținerea avizului de legalitate pentru dosarele candidaților avizați de către consiliile facultăților

1 – 5 aprilie 2024

Evaluarea dosarelor candidaţilor care au primit avizul consiliilor şi organizarea interviurilor de către comisia de concurs

8 aprilie 2024

Afișarea rezultatelor concursului public

9 – 10 aprilie 2024

Depunerea contestațiilor privind modalitatea de desfăşurare a concursului public pentru ocuparea funcţiei de decan

11 aprilie 2024

Soluționarea eventualelor contestații referitoare la proceduri

12 – 16 aprilie 2024

Şedinţa Senatului pentru confirmarea rezultatelor concursurilor publice și emiterea dispozițiilor de numire a decanilor

Aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 19/08.03.2024

 

Dosarul de candidatură cuprinde:

 • declaraţia de intenţie, de a candida pentru funcţia de decan/director al departamentului asimilat unei facultăți, (formular-tip, Anexa nr.1) la una din Facultățile din cadrul SNSPA;
 • programul managerial pentru 5 ani;
 • Curriculum vitae, format EuroPass;
 • CI/pașaport/alte documente echivalente care atestă identitatea, respectiv domiciliul/rezidența pentru cetățenii români sau, pentru cetățenii străini non UE/SEE dovada dreptului de rezidență în România, după caz;
 • certificat de cazier judiciar;
 • diplome și documente din care să rezulte pregătirea profesională și experiența didactică, în copie certificată de către candidat;
 • documente prin care să ateste experiența managerială, în copie certificată de către candidat;
 • adeverință medicală;
 • declarație pe propria răspundere că nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege;
 • certificat de integritate comportamentală;

Toate aceste documente vor fi numerotate și însoțite de un opis semnat de candidați.

 

(Actualizat în data de 21.03.2024)