INTRODUCERE
Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Administrație Publică, Grupul de cercetare "Dezvoltare și Planificare Urbană", în parteneriat cu Editura Economică, organizează Conferința „ORAȘUL INTELIGENT” Ediția a IV-a, în perioada 8-9 decembrie 2016. Participarea la conferință este deschisă cadrelor didactice, cercetătorilor și studenților din toate ariile științelor administrative. Încurajăm totodată participarea și a specialiștilor din administrația publică românească.

 

INTRODUCTION
The National University of Political Studies and Public Administration, the Faculty of Public Administration and the „Development and Urban Planning” research working group organize the „Smart Cities” Conference 4rd edition on December 8-9, 2016. The participation to the conference is open to teachers, researchers and students from all areas of administrative sciences. We also encourage Romanian public administration’s specialists to participate.

TEMATICI ABORDATE
Lucrările trimise către publicare se vor concentra în special pe următoarele aspecte, nelimitându-se doar la acestea: e-government, e-democrație, inovare sociala, planificare și dezvoltare urbană, științe juridice, politici publice, management public, sociologie urbană. Lista mai poate cuprinde şi studii de integrare europeană, economie, mediu, sănătate, comunicare, arhitectură, cibernetică şi multe altele.
 

TOPICS ADDRESSED
Papers submitted to publication will primarly focus on the following aspects, but will not be limited only to these: e-government, e-democracy, social innovation, urban planning and development, legal science, political science, public management, urban sociology. The list may also include European integration, economics, environment, health, communication, architecture, cybernetics and many other domains.

PANELURI DE DISCUȚII

 • E-guvernare
 • Cyber security
 • Dezvoltare regionala
 • Urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru
 • Inovare socială,
 • Servicii urbane,
 • Dimensiunea administrativă a Orașului Inteligent
 

DISCUSSION PANELS

 • E-government;
 • Cyber security
 • Regional development
 • Urbanism, territorial planning, cadastre;
 • Social innovation;
 • Urban services;
 • Administrative dimension of the Smart City.

PUBLICARE
Articolele vor fi evaluate din punct de vedere științific; cele admise spre publicare vor fi incluse în volumul conferinței – volum editat și tipărit de Editura ProUniversitaria, editură acreditată de Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior (CNCSIS) și Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU). Încurajăm publicarea de articole nu numai de către teoreticienii din mediul academic dar, în egală măsură, și de către practicienii din administrația publică. Comitetul științific al conferinței va selecta articolele care vor fi prezentate în sesiunile plenare ale conferinței; participanții selectați vor fi anunțați prin email.

Manuscrisul va fi scris în limba română sau engleză și va respecta formatul disponibil aici.

Abstractele și articolele vor fi scrise în limba română sau engleză și vor fi trimise la adresa de e-mail: catalin.vrabie@snspa.ro

 

PUBLICATION
The articles will be scientifically evaluated and the ones accepted for publication will be included in the conference’s volume, which will be edited and printed by the ProUniversitaria Publishing House – a publisher accredited by the National Council of Scientific Research in Higher Education and by the National Council for Attesting Titles, Diplomas and University Certificates. We encourage not only academic scholars to publish papers, but also public administration’s practitioners. The conference’s scientific committee will select the papers that are to be presented in the conference’s plenary sessions; the participants will be notified by e-mail.

The manuscript will be written in Romanian or English language and will follow the format available here.

Abstracts and articles will be written in Romanian or English language and will be sent to the e-mail address: catalin.vrabie@snspa.ro.
DATE IMPORTANTE
23-10-2016 – trimiterea abstractului;
30-10-2016 – confirmarea participării;
27-11-2016 – trimiterea lucrărilor;
05-12-2016 – comunicarea programului final al conferinței;
8-9 Decembrie 2016 – sesiunile plenare ale conferinței.
 

IMPORTANT DATES
23-10-2016 – deadline for abstracts;
30-10-2016 – participation confirmation;
27-11-2016 – deadline for papers;
05-12-2016 – communication of the conference’s final schedule;
8-9 December 2016 – plenary session of the conference.

LOCUL DE DESFĂȘURARE
Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative,
București, Bd. Expoziției 30A
 

VENUE
National University of Political Studies and Public Administration, Bucharest, 30A Blv. Expoziției

Participarea la sesiunea plenară a conferinței și publicarea articolelor sunt gratuite.   Participation to the plenary session of the conference and publication of articles are free.
Mai multe informatii aici!   More information here!